Regulamin Kongresu Szczyt Zdrowie 2023

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Kongresie Szczyt Zdrowie 2023 (dalej zwany jako „Kongres”).

1.2. Organizatorem Kongresu jest Instytut Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 70/5 (adres siedziby organizatora), zwanego dalej „Organizatorem”.

1.3. Uczestnik Kongresu jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Uczestnikiem Kongresu może być każda pełnoletnia osoba, która dokonała rejestracji przez formularz dostępny na stronie internetowej Kongresu.

2.2. Udział w Kongresie jest bezpłatny.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników Kongresu.

3. Prawa i obowiązki Uczestników

3.1. Uczestnicy Kongresu są zobowiązani do przestrzegania zasad netykiety, szacunku i profesjonalizmu wobec innych Uczestników, Prelegentów oraz Pracowników Organizatora.

3.2. Uczestnicy mają prawo do korzystania z wszystkich materiałów, informacji oraz usług dostępnych podczas Kongresu, chyba że Organizator określi inaczej.

3.3. Uczestnik jest zobowiązany do zwracania należytej uwagi na swoje bezpieczeństwo oraz dobra materialne podczas trwania Kongresu.

4. Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

4.1. Uczestnictwo w Kongresie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

4.2. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej na stronie internetowej Kongresu.

5. Ostateczne Postanowienia

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany obowiązują od momentu ich publikacji na stronie internetowej Kongresu.

5.3. Wszelkie spory wynikające z uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.